400 పేజీల మీ పూర్తి జాతకం, లాల్ కితాబ్, రత్న ధారణ, గ్రహ దోష నివరణలు, 80 సం.ల దశల విశ్లేషణ తెలుగులో ( Rs.399/- only )

వేదిక్ జ్యోతిష్య ఫలిత విశ్లేషణ
80 సంవత్సరముల దశా ఫలిత విశ్లేషణ
గోచార ఫలిత విశ్లేషణ
అష్టక వర్గు పద్దతిలో ఫలిత విశ్లేషణ
పాశ్చాత్య పద్దతిలో జ్యోతిష్య ఫలిత విశ్లేషణ
లాల్ కితాబ్ పద్దతిలో జ్యోతిష్య ఫలిత విశ్లేషణ
జైమినీ పద్దతిలో జ్యోతిష్య ఫలిత విశ్లేషణ
వర్ష ఫల్ ఫలిత విశ్లేషణ
తాజక యోగముల ఫలిత విశ్లేషణ
కృష్ణమూర్తి పద్దతి చక్రము మరియు కారకులు
మీ జాతక చక్రం ప్రకారం మీకు సరిపోయే వృత్తి, వ్యాపార విశ్లేషణ

మీరు ధరించ వలసిన నవరత్న మరియు రుద్రాక్షల విశ్లేషణ
మీ జీవితంలోని 12 ముఖ్యమైన విషయాలు: విద్య, ఉపాధి, కుటుంబం, బంధాలు, ఆరోగ్యం మొదలగునవి

వ్యక్తిత్వ వివరణ

కెరీర్ కు అనుకూలమైన కాలం
మీ కెరీర్ లో అనుకూలమైన కాలం మరియు అనుకూలమైన స్థానాలను తెలుసుకోండి

వివాహానికి సరైన సమయం
మీ వైవాహిక జీవితం గురించి మరియు మీ వివాహానికి సరైన సమయం ఎప్పుడో తెలుసుకోండిస్థానాలను తెలుసుకోండి

మీ సొంతింటికల
సొంతిల్లు అనేది ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి. మీ సొంతిల్లు కట్టుకోవడానికి అనువైన సమయం ఎప్పుడో తెలుసుకోండిస్థానాలను తెలుసుకోండి

నక్షత్రపరిహారములు
మీ నక్షత్రమునకు సంభందించిన దోషములకు పూర్తి వివరణతో పరిహారములు

వృత్తికి అనుకూలమైన కాలము
వ్యాపారానికి అనుకూలమైన కాలము
గృహ నిర్మాణానికి అనుకూలమైన కాలము
వివిద దశలలో పాటించవలసిన నియమాలు,పరిహారాలు* Report will be delivered within 48 hours to your email via PDF format.
* Number of pages may slightly vary depending on horoscope.We accept payments through


We accept Net Banking, Debit Cards, Net Banking through PAYUMONEY


We accept PAYTM Payments 7075671188


after submitting form you will get payment gateway link.

Whatsapp : 707 567 1188

telugu astrology numerology name correction career horoscope