వధూవరుల వివాహ పొంతన తెలుగులో 24 పేజీల విశ్లేషణతో ( Rs.99/- only)


మీ జాతకంలో వివాహానికి సంబంధించిన ఏడవ ఇంటి ఫలితాలు
మీ వైవాహిక జీవితం మీద ప్రభావం చూపించే విషయాలు

మీ భాగస్వామితో మీ బంధం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి
వివాహం అయిన తరువాత మీ భాగస్వామితో మీ బంధం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి

మీకు కుజదోషం ఉందా?
మీ జాతకంలో కుజదోషం ఉన్నదో లేదో, పరిహారాలు అవసరమో లేదో తెలుసుకోండి

దశ మరియు అపహార కాలాల వివరాలు
మీ జాతకంలో ఉన్న దశలు మరియు అపహార కాలాల యొక్క వివరాలు తెలుసుకోండి

* Report will be delivered within 48 hours to your email via PDF format.
* Number of pages may slightly vary depending on horoscope.

English Sample
Hindi Sample
Telugu Sample

 Enter BOY birth details


 Enter GIRL birth details

Enter :


Whatsapp : 707 567 1188

telugu astrology numerology name correction career horoscope