లగ్న చక్రం

Asc చం కు శు బు సూ
బృ

D-1
Place: Nu
Date : 2009-6-20
కే
రా

నవాంశ చక్రం

బు
రా

D-9
కే
Asc సూ చం బృ శ కు శు

జనన వివరములు

పేరు Sample Report
తేదీ 20-6-2009
సమయం 0:55 (24 hrs format)
వారం Saturday
ప్రదేశం Nu
అక్షాంశం 17.385
రేఖాంశం 78.457
కాల మండలం 5.5
సూర్యోదయాస్తమాలు 5:42:34 / 18:52:50

పంచాంగ వివరములు

లగ్నం మీనం
జన్మ రాశి మేషం
రాశ్యాదిపతి కుజ
నక్షత్రం భరణి 3
నక్షత్రాదిపతి శుక్ర
తిథి కృష్ణ ద్వాదశి
యోగం / కరణం సుకర్మం / తైతుల
గణ / నాడి మనుష్య / మద్య
యోని / తత్వం ఏనుగు / అగ్ని

గ్రహ స్థాన వివరములు

Name Sign Degree Lord Star
రవి మిథునం 4.38 బుధ మృగశిర 4
చంద్ర మేషం 22.59 కుజ భరణి 3
కుజ మేషం 19.60 కుజ భరణి 2
బుధ వృషభం 12.32 శుక్ర రోహిణి 1
గురు కుంభం 2.60 శని   ధనిష్ట 3
శుక్ర మేషం 19.28 కుజ భరణి 2
శని   సింహం 21.53 రవి పుబ్బ 3
రాహు మకరం 7.59 శని   ఉత్తరాషాఢ 4
కేతు కర్కాటకం 7.59 చంద్ర పుష్యమి 2
Ascendant మీనం 15.54 గురు ఉత్తర భాద్రపద 4

గ్రహ బలములు

యోగకారక గ్రహాలు :- No Yoga Karaka Planets
శుభ గ్రహములు - చంద్ర, కుజ 75% Power
అశుభ గ్రహములు - రవి, శుక్ర, బుధ, శని 0% Power
ఉఛ్ఛ గ్రహములు - లేవు
నీచ గ్రహములు - లేవు
వక్రగతి గ్రహములు - గురు, 10% Power
అస్తంగతం గ్రహములు - లేవు
మూల త్రికోణ గ్రహములు - కుజ, 75% Power
స్వక్షేత్రంలో గ్రహములు - కుజ, 50% Power
మిత్ర క్షేత్రంలో గ్రహములు - బుధ, రాహు, 40% Power
సమ క్షేత్ర గ్రహాలు - రవి, చంద్ర, గురు, శుక్ర, 15% Power
శతృ క్షేత్రంలో గ్రహములు - శని, రాహు, కేతు, 0% Power

భావముల బలాలు (అష్టక వర్గానుసారం)

House Marks Result
1. తనూ భావము [ అన్నివిషయాలు, శరీరం, శరీర రంగు ] 28 Average (66%).
2. ధన భావము [ ఢబ్బు, ఆభరణాల నిలువ, కుటుంబం, వాక్కు ] 26 Average (66%).
3. సోదర భావము [ సోదరులు, ఇరుగు పొరుగు , పౌరుషం, దగ్గర ప్రయాణాలు ] 27 Average (66%).
4. మాతృ భావము [ ఇల్లు, తల్లి, విద్య, స్థిరాస్థి, వాహనాలు ] 29 Average (66%).
5. సంతాన భావము [ పిల్లలు, భక్తి, ప్రేమ వ్యవహారాలు, పరీక్షలు ] 24 Bad (33%).
6. శతృ భావము [ అప్పులు, ఆరోగ్యం, శత్రువులు ] 25 Average (66%).
7. కళత్ర భావము [ భార్య, వ్యాపారం, ప్రవాసం, భాగస్వామి ] 28 Average (66%).
8. ఆయుర్ భావము [ ఆయుష్షు, ఆపదలు, ఆకస్మిక లాభాలు ] 24 Bad (33%).
9. భాగ్య భావము [ అదృష్టం, వారసత్వ ఆస్థి, తండ్రి, ప్రయాణాలు ] 23 Bad (33%).
10. రాజ్య భావము [ వృత్తి, వ్యాపారం, ఉద్యోగం, కీర్తి ] 33 Good (100%).
11. లాభ భావము [ జీతం, సుఖం, లాభాలు, మిత్రులు , పరీక్ష ఫలితాలు] 36 Good (100%).
12. వ్యయ భావము [ ఖర్చు, దూరప్రయాణం, విదేశియానం, విదేశీ & Phd విద్య ] 34 Good (100%).

వింశోత్తరీ మహా దశలు

శుక్ర మహాదశ 27-12-1994 నుండి 27-12-2014 వరకు     రవి మహాదశ 27-12-2014 నుండి 27-12-2020 వరకు
చంద్ర మహాదశ 27-12-2020 నుండి 27-12-2030 వరకు     కుజ మహాదశ 27-12-2030 నుండి 27-12-2037 వరకు
రాహు మహాదశ 27-12-2037 నుండి 28-12-2055 వరకు     గురు మహాదశ 28-12-2055 నుండి 28-12-2071 వరకు
శని   మహాదశ 28-12-2071 నుండి 27-12-2090 వరకు     బుధ మహాదశ 27-12-2090 నుండి 29-12-2107 వరకు
కేతు మహాదశ 29-12-2107 నుండి 28-12-2114 వరకు

ప్రస్తుత చంద్ర మహాదశలో అంతర్దశలు

    చంద్ర - చంద్ర 27-12-2020 నుండి 27-10-2021 వరకు     చంద్ర - కుజ 27-10-2021 నుండి 28-5-2022 వరకు
    చంద్ర - రాహు 28-5-2022 నుండి 27-11-2023 వరకు     చంద్ర - గురు 27-11-2023 నుండి 28-3-2025 వరకు
    చంద్ర - శని   28-3-2025 నుండి 27-10-2026 వరకు     చంద్ర - బుధ 27-10-2026 నుండి 28-3-2028 వరకు
    చంద్ర - కేతు 28-3-2028 నుండి 27-10-2028 వరకు     చంద్ర - శుక్ర 27-10-2028 నుండి 28-6-2030 వరకు
    చంద్ర - రవి 28-6-2030 నుండి 27-12-2030 వరకు